SUBSIDIEREGELINGEN, LENINGEN en FISCALE REGELINGEN   2017

11 oktober 2017

Op de Energiesubsidiewijzer kunt u checken of u in aanmerking komt voor subsidie op energiebesparende maatregelen:

SUBSIDIEREGELINGEN

  1. investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
   Deze subsidie is van toepassing op warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

    Voor particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VvE’s) die zelf duurzame energie willen opwekken. In 2017 is € 90 miljoen beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag  per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, pelletkachel of biomassaketel, en de energieprestatie. Lijsten met apparaten die voor ISDE in aanmerking komen treft u aan op:

     

    1. waardevermeerderingsregeling
    2. € 4000 max in het aardbevingsgebied. Uitgebreidere informatie:

      

     1. btw-teruggave op zonnepanelen op uw eigen dak of erf
      U kunt de gehele btw over de gehele installatie en installatiekosten terugvragen. Voor de belastingdienst bent u dan kortdurend een ondernemer. Uitgebreidere informatie treft u aan op:

      

     1. regeling verlaagd tarief = postcoderoosregeling = PCR
      Vrijstelling van energiebelasting op de stroom die door eigen zonnepanelen op andermans dak of aandelen van een windmolen binnen een postcoderoosgebied via een energiecoöperatie wordt geproduceerd. Zie een andere pagina op onze website.

      

     1. subsidie energiebesparing eigen huis
     2. De pot met “subsidie energiebesparing eigen huis 2017” van bijna € 50 miljoen, was op 26 april al uitgeput!! De grote toeloop van aanvragen zal in 2018 waarschijnlijk niet anders zijn. Daarom worden inwoners van Noord- en Zuidwolde geadviseerd in december – januari hun huizen op warmtelekken te laten controleren, zodat subsidieaanvragen niet te laat komen.
       
      Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

      Uitgebreidere informatie en de stand van zaken d.d. 9 oktober 2017 treft u aan op:

       

      1. btw-tarief 6%
      2. Het 6% btw-tarief is van toepassing op het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen.

        
        

       1. subsidie verwijderen asbestdaken
       2. Deze landelijke subsidie is voor particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Afloopdatum : 1 januari 2020. Voor 2017 is er € 25 miljoen beschikbaar.  De subsidie bedraagt € 4,50 / m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000. Het verwijderen moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. De aanvraag moet uiterlijk 6 maanden na uitvoering van de verwijdering van het asbestdak zijn ingediend.

        De Provinciale subsidie “asbest-eraf-zonnepanelen-erop” is medio 2016 vervallen.

         
         

        1. subsidies provincie Groningen
        2. De provincie Groningen biedt twee subsidies aan:

         • een startsubsidie Lokale Energietransitie via Servicepunt LEV (Lokale Energie Voorwaarts). Durabel heeft eind 2016 ook een startsubsidie gekregen.
         • het Revolverend Fonds Groningen bevat € 25 miljoen; voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid, zorg en energie is € 10 miljoen beschikbaar.

          

         1. subsidie van de gemeente Bedum
          De gemeente Bedum kent op dit moment geen subsidie voor energiebesparende maatregelen of energieproductie.

          
          
         GELDLENINGEN
          

         1. Een energiebespaarlening
         2. Wilt u energiebesparende maatregelen nemen, maar heeft u extra financiële ruimte nodig, dan kunt een energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Energiebespaarfonds. Dit fonds omvat € 300 miljoen, € 75 miljoen van het Rijk en € 225 miljoen van de Rabo- en ASN-bank. Het fonds is bedoeld om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren een gunstige energiebespaarlening te bieden met een maximum van € 25.000 tegen een lage rente. Zie verder voor de voorwaarden, de te financieren maatregelen en de aanvraag:

           

          1. Triodos hypotheek voor duurzame woningen

           

          1. GreenLoans lening
          2. De ABN-AMRO bank biedt deze lening aan voor € 5000-50.000

           
           
          FISCALE REGELINGEN
           

          1. KIA – Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
          2.  

          3. EIA – Energie-Investeringsaftrek
          4.  

           1. MIA – Milieu-Investeringsaftrek
           2.  

           3. VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

            

           1. EDS – Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

            

           1. Stimulering Duurzame Energieproductie = SDE+
           2. Deze stimuleringsmaatregeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen gaan produceren in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind (op land, meer en dijk) en zon. Het is een exploitatiesubsidie. die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom.

            Er zijn twee inschrijfrondes per jaar, de laatste startte op 3 oktober en was € 6 miljard groot. In 2015 was het budget € 3,5 miljard, in 2016 € 8 miljard, vooral voor de uitrol van “Wind op Zee”. “Wind op Zee” heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

            De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor grote installaties van meer dan 15.000 Wp die gekoppeld zijn aan een grootverbruikersaansluiting (>3x80Ampère). De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de fase waarin de aanvraag wordt ingediend.