SUBSIDIES, LENINGEN en FISCALE REGELINGEN  juli 2020

Op de Energiesubsidiewijzer kunt u checken of u in aanmerking komt voor subsidie, een lening of btw-voordeel op energiebesparende maatregelen of groene stroom productie.
Verder biedt het Energieloket Het Hogeland hierover ook veel informatie.

SUBSIDIEREGELINGEN

SEEH = Subsidie Energiebesparing Eigen Huis
U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie.
Heeft u sinds 15 augustus 2019 voor die woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren, vraag dan deze subsidie aan bij RVO – SEEH
Het subsidiebedrag is tijdelijk verhoogd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. U komt voor deze tijdelijke verhoogde SEEH in aanmerking als minstens één van de minimaal 2 isolatiemaatregelen (spouw, dak, gevel, vloer of glas) na 1 juni 2020 is uitgevoerd en betaald.
Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de ISDE-subsidie (zie hieronder) dan met isolatie wordt uitgebreid.

ISDE = InvesteringsSubsidie Duurzame Energie
Deze subsidie is van toepassing op warmtepompen en zonneboilers, vanaf 1 januari 2020 geldt deze niet meer voor pelletkachels en biomassaketels. De ISDE geldt voor particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers (waaronder VvE’s).
Informatie over de ISDE-subsidie is te vinden bij de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en Milieu Centraal.
De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp en de energieprestatie. Zie hiervoor de lijst met apparaten die voor ISDE in aanmerking komen.

Waardevermeerderingsregeling
Woningeigenaren in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade kunnen gebruik maken van deze subsidie om hun huis duurzamer te maken. Deze subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor isolerende maatregelen of zonnepanelen. Ook als je gebruik maakt van de Stuwmeerregeling en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de waardevermeerderingsregeling kom je voor deze subsidie in aanmerking.
Uitgebreidere informatie is te vinden op Subsidie Waardevermeerdering SNN.

BTW-teruggave op zonnepanelen op je eigen dak of erf
Bij de aanschaf van zonnepanelen voor je eigen huis kan de btw over de gehele installatie en de installatiekosten (21%) worden teruggevraagd. Voor de belastingdienst moet u dan kortdurend ondernemer zijn, een mini-energiebedrijfje.
Uitgebreide informatie en een stappenplan treft u aan op de website van Milieu Centraal, Vereniging Eigen Huis en de Belastingdienst.

De salderingsregeling
De stroom die zonnepanelen op je eigen dak produceren wordt verrekend (gesaldeerd) met de hoeveelheid die je koopt bij je energieleverancier. Deze regeling gaat vanaf 2023 afgebouwd worden. Slechts een klein gedeelte van de stroom die je zelf maakt (± 25%) wordt direct gebruikt, de rest wordt op het elektriciteitsnet gedumpt en later teruggehaald als je die nodig hebt. Zo gebruiken we het elektriciteitsnet als accu, opslagplaats van stroom waar dit eigenlijk niet voor bedoeld is. De afbouwregeling die gaat komen heeft tot doel eigen stroom te gaan opslaan om het net niet verder te belasten.
Informatie, ook over de effecten van de afbouw zijn bij Milieu Centraal te vinden.

PCR = postcoderoosregeling = regeling verlaagd tarief
De PCR is in het leven geroepen om mensen zonder geschikt dak in staat te stellen om collectief met belastingvoordeel toch eigen groene stroom te produceren.
Een energiecoöperatie kan daartoe op een dak van een loods, stal, boerderij of op een stuk land zonnepanelen plaatsen, jouw panelen op andermans dak.
De coöperatie geeft dan zonnecertificaten uit. Een certificaat staat garant voor de vrijstelling van energiebelasting op de stroom die één paneel per jaar produceert of op een gegarandeerde hoeveelheid stroom, en dat gedurende 15 jaar.
Als u lid bent van die coöperatie en in haar postcoderoosgebied woont kunt u zonnecertificaten kopen. Via uw energieleverancier kunt u daarmee jaarlijks de energiebelasting terugvragen.
Algemene informatie kunt u vinden bij Hier Opgewekt en Milieu Centraal.
Zie voor de pcr-plannen van Durabel een andere pagina op onze website.

PCR = postcoderoosregeling 2021
Begin 2021 wordt een nieuwe postcoderegeling van kracht. Dit zal een subsidieregeling zijn.
Hoewel details zijn nu nog niet bekend zijn geeft De Consumentenbond al een inkijk in deze nieuwe regeling. Durabel overweegt hun eerste project onder dit regiem te laten vallen.

BTW-tarief 9%
Het verlaagde btw-tarief van 9% is van toepassing op het schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar en het aanbrengen van isolatiematerialen aan deze woningen. De (isolatie)materialen vallen onder het 21% tarief. Informatie hierover is te vinden bij de Belastingdienst en Milieu Centraal.

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken
Op dit moment is er geen subsidieregeling in Groningen zoals enkele jaren geleden, “asbest eraf, zonnepanelen erop”.
Informatie over asbest is te vinden bij Milieu Centraal en de website Subsidie asbest verwijderen.
Verder zijn er de sites van de contactgroep eigenaren asbestwoningen en contactgroep asbest in het buitengebied. Voor vragen over asbest in het buitengebied kan contact worden opgenomen met Huugh Bons: 0644180852.

Subsidies Provincie Groningen
Het SNN = Samenwerkingsverband Noord Nederland vermeldt op hun website enkele subsidies voor particulieren in de provincie Groningen.
De NCG = Nationaal Coördinator Groningen kent meerdere subsidies en regelingen waaronder de eerder vermelde Waardevermeerderingsregeling en de subsidie verduurzaming tijdens het aardbevingsbestendig maken van een huis.
Het NPG = Nationaal Programma Groningen behelst een bedrag van 1,15 miljard Euro dat over 10 jaar verspreid Groningen helpt i.v.m. de aardbevingsproblematiek. Voor diverse projecten o.a. duurzaamheidsprojecten kunnen uit deze subsidiepot worden aangevraagd.

Subsidies Gemeente Het Hogeland
De gemeente Het Hogeland kent op dit moment geen specifieke subsidie voor verduurzamende maatregelen.
Er bestaat wel een dorpsbudget voor het verhogen van de leefbaarheid in onze dorpen. Voor 2020 werd voor Zuidwolde € 17.212,50 en voor Noordwolde € 14.201,25 gereserveerd.

De SDE++ = Stimuleringsregeling Duurzame Energie
Deze stimuleringsmaatregeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit) instellingen zoals coöperaties die hernieuwbare energie willen gaan produceren in de categorieën biomassa, geothermie, zonthermie, water, wind (op land, meer en dijk) en zon. Het is een exploitatiesubsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd en feitelijk de kosten dekt van de meerprijs van zonnestroom ten opzichte van grijze stroom.
Er zijn twee inschrijfrondes per jaar. De subsidie kan alleen worden aangevraagd voor grote installaties van meer dan 15.000 Wp die gekoppeld zijn aan een grootverbruikersaansluiting (>3x80Ampère). De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de fase waarin de aanvraag wordt ingediend.

LENINGEN

Een Energiebespaarlening / Duurzaamheidslening
Wilt u energiebesparende maatregelen nemen, maar heeft u extra financiële ruimte nodig, dan kunt een Energiebespaarlening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. Dit is een revolverend fonds (rente en aflossing stromen terug in dit fonds voor heruitlening) en omvat € 1 miljard. Het vraagt géén afsluitkosten, een lage rente, en er kan boetevrij worden afgelost, gunstiger kan geld niet geleend worden!
Er zijn wel voorwaarden aan de lening verbonden.

De uitvoering vindt plaats door SVn = St.Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Zij gebruiken de term Duurzaamheidslening.
Voor zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van gemeente of provincie kan een aanvraag voor en lening worden gedaan bij de BNG = Bank Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsfonds.

De Vereniging Eigen Huis geeft op haar website een goed overzicht van leningen voor energiebesparing. Geld voor verduurzamende maatregelen kan worden verkregen via aanpassingen van de hypotheek, energiebespaarleningen, groen leningen en duurzaamheidsleningen. De meeste banken hebben hun eigen aanbiedingen.
Het is verstandig deze leningen goed door te rekenen en te vergelijken met de hierboven aangegeven Energiebespaarlening.

FISCALE REGELINGEN

Bedrijven en ZZP’ers kunnen financieel voordeel behalen met een aantal investeringsregelingen. Er zijn 3 soorten investeringsaftrek:
– de KIA = KleinschaligheidsInvesteringsAftrek
– de MIA = Milieu-InvesteringsAftrek
– de EIA = Energie-InvesteringsAftrek
Daarnaast bestaat er de VAMIL = Regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Iedere ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, kan deze regelingen gebruiken.