Wat is een coöperatie?

 

Een coöperatie is niets meer of minder dan een organisatie waarin minimaal 2 mensen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

In eenvoudige woorden is het als een club van mensen die samenwerken om iets te bereiken wat ze alleen niet zo goed zouden kunnen doen.

 

Kenmerken

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van een coöperatie

  1. Samenwerking: Mensen werken samen en delen middelen en ideeën.
  2. Gemeenschappelijk doel: Iedereen in de coöperatie heeft een gemeenschappelijk belang, zoals het kopen van producten tegen een betere prijs, het verkopen van hun producten, of het leveren van diensten.
  3. Leden: De mensen die deel uitmaken van de coöperatie heten leden. Elk lid heeft 1 stem in hoe de coöperatie wordt gerund. Het gewicht van de stem is niet afhankelijk van het aantal aandelen
  4. Winstdeling: Als de coöperatie winst maakt, wordt deze winst eerlijk verdeeld onder de leden.

Andere rechtsvormen

Een coöperatie is ook een rechtsvorm waarvoor bepaalde regels gelden. Andere voorbeelden van rechtsvormen die kunnne lijken op een coöperatie zijn stichtingen, verengingen of bvs. Hieronder staan ze allemaal bij elkaar.

 

Een stichting

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden. Een stichting wordt opgericht om een gemeenschappelijk doel na te streven. Het is de stichting niet verboden om winst te maken, maar de stichting mag die winst niet uitkeren aan de oprichters of anderen, tenzij de uitkering aan die anderen een ideëel of sociaal doel heeft. Het oprichten van een stichting ligt in deze context niet voor de hand omdat de stichting geen leden of aandeelhouders kent, maar alleen een bestuur en mogelijk ook een raad van toezicht. De stichting biedt zodoende niet de meest geschikte structuur om omwonenden te laten meedenken en meebeslissen over het energieproject.

De vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden. Ook het oprichten van een vereniging ligt minder voor de hand omdat een vereniging geen winst onder haar leden kan verdelen. Een verenigingslid heeft dus wel stemrecht, maar geen mogelijkheid om mee te delen in de winst.

De coöperatie

De coöperatie is een bijzonder type vereniging waarin minimaal twee personen samenwerken. De coöperatie mag, anders dan de vereniging, wél winst onder haar leden verdelen. In de statuten van de coöperatie kan worden bepaald of, en aan wie, een lid zijn lidmaatschap kan overdragen. Op die manier kan de kring van mogelijke leden worden afgebakend. Elk lid van de coöperatie heeft in principe één stem in de algemene ledenvergadering. Dat is een verschil met de besloten vennootschap (zie hierna), waar geldt dat hoe meer aandelen een aandeelhouder heeft, hoe meer stemrechten diegene kan uitoefenen.

 

De besloten vennootschap (bv)

De besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon die alleen of samen met anderen kan worden opgericht. De winst van de bv wordt verdeeld over de aandeelhouders (dividend). De bv heeft de volgende kenmerken: De aandeelhouders hebben in principe naar rato van hun aandelen stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. De winst kan niet zomaar aan de leden worden uitgekeerd. Het bestuur moet namelijk eerst toetsen of de dividenduitkering geen schuldeisers benadeelt. Aandelen moeten altijd worden overgedragen bij notariële akte. Statutair kan geregeld worden wie nieuwe aandeelhouders kunnen zijn en aan wie aandelen als eerste aan moeten worden aangeboden bij verkoop. Zo kan de kring van aandeelhouders beperkt blijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur vanaf 21 april 2023

vacature, voorzitter
Wytse Brandsma, penningmeester
vacature, secretaris
Bert de Jonge, lid