PROEFTUIN AARDGASVRIJ WONEN in ZUIDWOLDE

In overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de Hanzehogeschool (werktuigbouwkunde) en de Groninger Energie Koepel (GrEK) besloot de gemeente Het Hogeland op ons verzoek in januari 2020 om voor Zuidwolde een Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW) aan te vragen. Deze 2e Proeftuin werd in november 2019 door de overheid gelanceerd. Daarmee zou een rijksbijdrage van 4 miljoen Euro kunnen worden verkregen voor de onrendabele top om een wijk of dorp zoals Zuidwolde aardgasvrij te maken. Het heet “proeftuin” omdat de variatie in woningen, wijken en dorpen en hun verwarmings-mogelijkheden zo enorm is, dat alleen maatwerk oplossingen kan bieden en niemand vooraf weet welke maatregelen energetisch en financieel de beste zijn.

Het uitgangspunt van onze aanvraag was om voor verwarming van huizen en tapwater zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van de zon, direct en indirect, maar geen fossiele brandstoffen meer. Deze basisgedachte werd door de gemeente Het Hogeland, de GrEK, de Hanzehogeschool (werktuigbouwkunde) en Durabel uitgewerkt en neergelegd in
de PROEFTUINAANVRAAG die op 30 april 2020 werd ingediend.

In de tussentijd werd op 3 maart 2020 een dorpsbijeenkomst gehouden in de Ontmoetingskerk. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst werd in groepjes gesproken over het aardgasvrij worden. Een aantal dorpsbewoners hebben zich toen aangemeld voor een klankbord- en een projectgroep. Door de corona-maatregelen die een week later werden afgekondigd konden helaas geen vervolgbijeenkomsten worden georganiseerd.

In november kwam de uitslag: 19 van de 71 aanvragen (van 355 gemeenten) werden gehonoreerd. Omdat de pot met 100 miljoen Euro daarmee leeg was, maar omdat er nog enkele projecten goed genoeg werden beoordeeld om te worden uitgevoerd, werd voor hen een andere financiering gezocht, en gevonden. In juli 2021 kreeg de gemeente Het Hogeland de definitieve toezegging.

Per 1 januari 2022 is Michiel Mulder benoemd tot projectleider. Hij heeft de opdracht de door de gemeente Het Hogeland verkregen Proeftuin Aardgasvrij Zuidwolde uit te voeren.
In het eerste jaar is hard gewerkt om onderdelen van het te ontwikkelen warmtenet nader te bestuderen zoals de mogelijkheid voor aquathermie uit het water van het Boterdiep (in overleg met Het Waterschap Noorderzijlvest, Rijkswaterstaat en de Hanzehogeschool), ondergrondse warmteopslag in een WKO. Een subsidie-aanvraag voor de eerste cluster van 30 woningen bij het Waddenfonds werd vrijwel afgerond.
Als aanspreekpunt van en voor het dorp is eind 2022 de Warmtecoöperatie Warmwolde opgericht. Het oprichtingsbestuur is het Ec Durabel bestuur. Het is de bedoeling dat alle woningen lid worden van Warmwolde en gezamenlijk voor onze eigen, groene warmtevoorziening te gaan zorgdragen. Op 26  januari is de eerste dorpsbijeenkomst van Warmwolde.

Klik hier voor de website van Warmtecoöperatie Warmwolde
Neem contact op met Warmwolde via: info@warmwolde.nl

13 januari 2023 AHMS